查看: 2108|回复: 26

[儿童故事] 凯叔讲故事凯叔每日小古文

[复制链接]
 • TA的每日心情
  擦汗
  3 天前
 • 签到天数: 470 天

  [LV.9]以坛为家II

  761

  主题

  1005

  帖子

  1万

  积分

  管理员

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  积分
  12654
  发表于 2023-1-16 12:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  00 凯叔给家长的一封信.mp38 ?2 c! H7 L7 K( i  [
  001 《论语》:不怨天,不尤人.mp3
  0 J, `) J' B( d. c4 \8 X- d002 《史记》:飞鸟尽,良弓藏.mp3
  ' F8 q4 a* W8 ]003 《归田录》:我亦无他,惟手熟尔.mp3# Y7 V0 e$ z7 \! ]5 ^: @- f
  004 《三字经》:头悬梁,锥刺股.mp3
  8 M  F& d* B+ {# d/ _' M005 《墨子》:兼相爱,交相利.mp3
  : ^4 D; \9 U. S/ Q+ }# P3 C006 《后汉书》:有志者,事竟成.mp3
  7 s. I6 s' W, w2 E. ^007 《礼记》:玉不琢,不成器.mp3$ d3 k/ y4 |4 V. U9 N* t
  008 《韩非子》:小信成,则大信立.mp3$ I% f1 o( U  a
  009 《尚书》:满招损,谦受益.mp3
  " g& Z6 E% P" j# D010 《论语》:父母在,不远游.mp3
  2 P  ?# B1 M# ], \011 《孙子兵法》:将在外,君命有所不受.mp3% Y: a/ \2 i0 V9 q# J2 G
  012 《周易》:穷则变,变则通,通则久.mp3
  ; r2 e, Z$ J% q7 |0 x5 b# e1 U( y013 《庄子》:子非鱼,安知鱼之乐.mp3
  / z4 Y( O# N+ n/ [, j; W014 《论语》:三人行,必有我师焉.mp3
  7 k* I/ E! N% D  n0 s+ }015 《左传》:一鼓作气,再而衰,三而竭.mp3* Y% ?' ^7 \% ?
  016 《满江红》:莫等闲,白了少年头,空悲切.mp33 f) L5 f( I( [5 d* R3 ^
  017 《世说新语》:损有余,补不足,天之道也.mp3" }2 H5 `) u* ?9 B4 @( O" P" k
  018 《史记·秦始皇本纪》:丞相误邪?谓鹿为马.mp3' q6 }. S, v+ |2 g( l
  019 《论语》:知之者不如好之者,好之者不如乐之者.mp3* O2 S9 N2 M6 o% |4 b( B
  020 《中庸》:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之.mp3
  1 i1 S% @+ @7 q# S021 《论语》:一言既出,驷马难追.mp3
  / i4 ^0 q9 a# x$ F+ w022 《孟子》:尽信书,则不如无书.mp3) K. t2 ^$ w8 b4 G  K
  023 《左传》:周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。.mp37 h  P- z9 V% m: D+ K. C3 {; h
  024 《史记》:其身正,不令而行.mp3
  ( n9 z, U- \5 {& A% r" k+ A025 《论语》:己所不欲,勿施于人.mp3$ o0 t/ ~# x+ \: A2 ~
  026 《论语》:知者不惑,勇者不惧.mp3
  2 I7 Z0 ?7 s4 M027 《孟子》:爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之.mp3: o8 Z6 H0 G# r# e5 |& t* ^' x
  028 《论语》:四海之内,皆兄弟也.mp34 f; Q. x; c: C( V7 v. U; b
  029 《三国演义》:万事俱备,只欠东风.mp3
    k" M+ Q+ L5 g9 N; c% T* r3 d3 u030 《左传》:欲加之罪,何患无辞.mp30 l5 B* Y/ e" u% o
  031 《论语》:敏而好学,不耻下问.mp3# x6 ]( P. Z/ ~' Z- S) W8 c
  032 《说苑·政理》:耳听为虚,眼见为实。.mp3
  / C% X' S9 M/ w1 A6 B033 《诗经》:投我以桃,报之以李.mp30 t4 ^. k! v& B* ~2 H4 g  C
  034 《诗经》:他山之石,可以攻玉.mp3
  ( a! T% W& J1 E  E1 Z035 《旧五代史·晋书》:机不可失,时不再来.mp3
  2 h+ X. r: W& w) V0 T/ z5 u1 L036 《战国策》:宁为鸡口,无为牛后.mp3# b8 B! [" X9 x6 F% C9 Z' K% `8 T
  037 《尚书》:用人惟己,改过不吝.mp3: x1 v& c7 g2 I( t4 D/ s! y
  038 《水浒传》:路见不平,拔刀相助.mp3  N" R/ g9 ~2 P$ ^: c& J
  039 《观沧海》:日月之行,若出其中.mp33 f* b/ |8 o0 O
  040 《三国演义》:鞠躬尽瘁,死而后已.mp3% y5 C2 |/ S4 M0 H
  041 《后汉书》:不入虎穴,焉得虎子.mp3
  6 Q1 W0 O& A' l. z# f: `  [042 《三国志》:读书百遍,而义自见.mp3- D/ K5 a/ _6 o6 i( ]. F
  043 《三国演义》:与其扬汤止沸,不如釜底抽薪.mp3
  / z( A: }1 c, a. D. n  Q' I044 《论语》:学而不厌,诲人不倦.mp3
  ( _+ n& N& _, _. C045 《周易》:二人同心,其利断金.mp39 f/ U2 \7 u+ C: |0 N  [* o+ e
  046 《论语》:与朋友交,言而有信.mp39 K; f* J# l6 J, x' ^. g
  047 《中庸》:人一己百,人十己千.mp3
  1 a2 P) d  t* a9 i048 《全宋文》:但行好事,莫问前程.mp3+ F3 G+ |/ H7 k3 l
  049 《周易》:仁者见仁,智者见智.mp3
  8 N: i) B6 U0 ]- d050 《论语》:道之以德,齐之以礼.mp3
  7 {( i( m# w$ w, O8 h051 《战国策》:鹬蚌相争,渔翁得利.mp3) v& s7 T. B3 m' o& O
  052 《左传》:居安思危,有备无患.mp3$ K# {, T6 M( C+ _1 C, ~! s
  053 《孙子兵法》:兵无常势,水无常形.mp3- O; U0 T( z' z0 @3 t
  054 《战国策》:日中则移,月满则亏.mp3$ W# `( \" e: h$ Z
  055 《左传》:君命无贰,失信不立.mp3
  ( n8 Z5 j1 j/ a4 y/ L) j* h056 《太子少傅箴》:近朱者赤,近墨者黑.mp3
  - X& Q/ F# v6 Y0 q& H4 R057 《左传》:辅车相依,唇亡齿寒.mp3- ~8 o( q. G; u0 F+ @9 W
  058 《孙子兵法》:知己知彼,百战不殆.mp3: j7 P; z5 O% o' J, `. c9 X
  059 《画禅寺随笔》:读万卷书,行万里路.mp37 m- m6 O7 [* T" J1 Z
  060 《蜀道难》:一夫当关,万夫莫开.mp3
  5 h% |- @( h" }061 《左传》:言之无文,行而不远.mp3
  " q1 P. d# @" m6 G* W% J062 《汉书》:绳锯木断,水滴石穿.mp3" D% l% H5 p/ K* J. z
  063 《左传》:过而不悛,亡之本也.mp3
  ' E* g/ p0 ~1 W5 w064 《论语》:人无远虑,必有近忧.mp3
  9 \) k9 m' r, |. _- s1 t% K065 《平妖传》:树高千丈,叶落归根.mp3( a' s. }& m; v9 w9 j  v) @
  066 《左传》:末大必折,尾大不掉.mp3; X1 s$ M; s$ h& q
  067 《左传》:过而能改,善莫大焉.mp3
  # Z$ b) I' L* P$ J' z7 s068 《景德传灯录》:百尺竿头,更进一步.mp39 |) y' k7 [$ |1 `: @; P8 Z, @+ S( I
  069 《左传》:善不可失,恶不可长.mp3* L5 U' \1 }) K
  070 《四书章句集注》:有则改之,无则加勉.mp3
  ! ?. d" v5 F+ {6 g: I071 《左传》:众怒难犯,专欲难成.mp3
  3 q6 \- V( H0 J, {. C. ]072 《孙子兵法》:攻其无备,出其不意.mp3% K1 s5 R* X' J7 ?9 j2 |, u
  073 《左传》:量力而动,其过鲜矣.mp32 l- b! W1 }2 p- B
  074 《论语》:发愤忘食,乐以忘忧.mp3
  8 k0 I0 {4 Q& R/ F8 [; t075 《左传》:骄奢淫逸,所自邪也.mp3$ x3 n; L! ~( q5 @, Y8 x
  076 《晏子春秋》:衣莫如新,人莫如故.mp3' l6 V- T, i7 v6 \( m8 v! U
  077 《孙子兵法》:智者之虑,必杂于利害.mp3( W% U3 [) p$ \2 n+ O6 _6 T
  078 《世说新语》:木犹如此,人何以堪.mp3
  ' N( v6 i$ D, }" a  s079 《龟虽寿》:老骥伏枥,志在千里.mp3) E* j$ J9 w9 a# v
  080 《吕氏春秋》:流水不腐,户枢不蠹.mp3
  + v( _+ S& ]# i1 x3 V. ]4 W081 《世说新语》:乘兴而行,兴尽而返.m4a' [$ \6 |6 B: W$ H. T7 p( ]  Q
  082 《世说新语》:管中窥豹,时见一斑.m4a4 i" @, X. J* P  Z; h! u
  083 《世说新语》:小时了了,大未必佳.m4a, _$ c; E8 ?' g* m1 i
  084 《后汉书》:覆巢之下无完卵.m4a
  ( R* l7 V8 Z" N. a085 《世说新语》:势利之交,古人羞之.m4a, q# r) p" E, _" y
  086 《左传》:我无尔诈,尔无我虞.m4a
  0 `6 ^8 n. U  O) T& L5 B' g: h087 《周易》:自强不息,厚德载物.m4a
  1 u2 H( \. g& I088 《资治通鉴》:兼听则明,偏信则暗.m4a
  7 w6 J6 W, Y$ }089 《国语》:从善如登,从恶如崩.m4a
  # \# p: C2 y, b$ I090 《西游记》:海阔凭鱼跃,天高任鸟飞.m4a! y; ?7 J  B2 r6 P( G2 z
  091 《诫子书》:静以修身,俭以养德.m4a
  2 R# a! U  n( W3 u9 J$ `! N092 《尚书》:日月光华,旦复旦兮.m4a. i) u% E& w" M. W8 d5 p# V, z5 q3 G8 N
  093 《淮南子》:苟利于民,不必法古.m4a5 p9 Q* d2 F; I* d* n0 o
  094.《尚书》 :好问则裕,自用则小.mp3
  $ i9 o+ I, L- C8 K2 c3 O5 K1 W094.《尚书》 :好问则裕,自用则小.mp3
  3 N" g" I& w9 B' n! Z, x095.《史记》:王侯将相,宁有种乎.mp3
  + B3 t$ m& K0 H2 U% |095.《史记》:王侯将相,宁有种乎.mp3; O$ T( V  t7 [! ]
  096.《资治通鉴》 :用人如器,各取所长.mp3
    i. q2 F9 `, q. v096.《资治通鉴》 :用人如器,各取所长.mp3+ k: Z. r6 ?: }1 ]. d5 v+ A
  097.《岳阳楼记》:不以物喜,不以己悲.mp34 m1 g8 @! C, Y( w7 ?2 a
  097.《岳阳楼记》:不以物喜,不以己悲.mp3
  " D! _# A$ a9 V/ T! X/ {* H% M098.《史记》:当断不断,反受其乱.mp3
  : U/ F3 r3 L7 s6 Z7 f9 h/ Z098.《史记》:当断不断,反受其乱.mp3
  ! |) r$ g; Z/ P4 A2 c8 }& z099.《滕王阁序》:穷且益坚,不坠青云之志.mp3) M$ m1 J/ z# f: P+ ], `: [/ a  ~) [
  101《史记》:失之毫厘,差以千里.mp3
  3 j7 R' o3 j" }2 b1 E1 W102《小窗自纪》:贵贱之间,易以势移.mp3$ b# O' h- g" }. P# C" }4 ]
  103《小窗自纪》:贫富之交,可以情谅.mp3) r3 a7 p4 J) a  ]  d2 S* R  s
  104《史记》:众口铄金,积毁销骨.mp37 p$ I3 ?5 Y& ^% z9 S1 A
  105《孙子兵法》:三军可夺气,将军可夺心.mp3: \# }1 D# u; n4 O5 m/ i
  106《中庸》:知耻近乎勇.mp3
  2 K' g0 X" S' e$ a" q' S107《楚辞》:尺有所短,寸有所长.mp3
  ( F! F- l0 A$ y- `8 {7 R6 F. ?8 U108《象山集》:为学患无疑,疑则有进.mp3# g7 {# R2 ~6 G+ q
  109 《增广贤文》:听君一席话,胜读十年书.mp3
  3 r/ D+ F; U. h' ?110 《增广贤文》:近水知鱼性,近山识鸟音.mp3; z" S  u- h* A# L" t4 y
  111《事林广记》:路遥知马力,日久见人心.mp3
  9 n$ a# _, ?0 C* @1 h* q112《史记》:前虑不定,后有大患,将奈之何.mp32 _6 U) T. V$ L9 s3 ]
  113《战国策》:见兔而顾犬,未为晚也.mp3
  4 t* `: G4 |) ]( D/ K! P) P114.《景德传灯录》:好事不出门,恶事行千里.mp3+ @8 K. p+ w% C! \7 @, w
  115.《史记》: 祸不妄至,福不徒来.mp3
  - }  M/ B1 E3 n0 A; f, i& E: ?: [116.《孟子》 恻隐之心,仁之端也.mp3* L' D* q5 _4 S  T; n
  117.《望岳》:会当凌绝顶,一览众山小.mp3# d8 E" M  I8 d2 a0 o) J
  118.《增广贤文》:读书须用意,一字值千金.mp3
  6 E: H6 \' U8 E9 l) L119.《长歌行》:少壮不努力,老大徒伤悲.mp3' |1 W# L! `/ g% V0 F) a
  120.《杂诗》:盛年不重来,一日难再晨.mp3
  3 o' E' j8 ?" u/ }- `$ c5 z121.《孟子》:生于忧患,死于安乐.mp36 ?) B; P5 l# M$ v0 @3 z* }
  122.《庄子》: 日出而作,日入而息.mp3- S: G6 N$ c) @5 H
  123.《拍案惊奇》:精诚所至,金石为开.mp3" R: J' U& G) o+ M7 Z$ d
  124.《韩非子》:千里之堤,溃于蚁穴.mp3& U( L4 f7 X8 Y: M7 o  f0 A
  125.《西游记》人逢喜事精神爽,闷上心头瞌睡多.mp3
  3 w# _7 Y* a. B( [) L/ j7 N9 Z126.《史记》:卒相与欢,为刎颈之交.mp3
  5 e' H8 G  n6 a" M& O127.《孟子》:不以规矩,不能成方圆.mp3( H9 g- Z$ Q" p( }
  128.《史记》: 不飞则已,一飞冲天.mp3
  & S3 a& O- \$ I- a2 W, _129.《木兰诗》:将军百战死,壮士十年归.mp3
  $ |- Y/ Z4 Y0 ]4 n130.《西游记》:龙游浅水遭虾戏.mp3
  ; X# ~- R) ^' g- D
  " u7 T& h% D0 t4 X6 j! \
  # Z: U! x9 c1 _0 v* T下载地址:aub234- r% [6 }1 o# G# a
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2023-3-24 20:59
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  0

  主题

  2

  帖子

  13

  积分

  年VIP

  Rank: 3Rank: 3

  积分
  13
  发表于 2023-3-24 21:02:06 | 显示全部楼层
  非常好 感谢楼主分享
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  擦汗
  2023-4-3 21:16
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  1

  主题

  2

  帖子

  8

  积分

  lv1

  Rank: 1

  积分
  8
  发表于 2023-4-3 21:20:31 | 显示全部楼层
  找了很久,感谢分享
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  慵懒
  2023-4-11 17:34
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  0

  主题

  2

  帖子

  7

  积分

  lv1

  Rank: 1

  积分
  7
  发表于 2023-4-11 17:35:39 | 显示全部楼层
  非常感谢,这么好的资源666
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2023-4-18 14:20
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  0

  主题

  2

  帖子

  5

  积分

  lv1

  Rank: 1

  积分
  5
  发表于 2023-4-18 14:22:09 | 显示全部楼层
  感谢大神资源
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  奋斗
  2023-4-21 21:06
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  0

  主题

  2

  帖子

  2

  积分

  lv1

  Rank: 1

  积分
  2
  发表于 2023-4-21 21:11:09 | 显示全部楼层
  谢谢
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2023-5-28 10:26
 • 签到天数: 3 天

  [LV.2]偶尔看看I

  1

  主题

  7

  帖子

  32

  积分

  月VIP

  Rank: 2

  积分
  32
  发表于 2023-5-5 23:07:00 | 显示全部楼层
  谢谢大佬的分享
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2023-5-10 12:33
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  1

  主题

  2

  帖子

  7

  积分

  lv1

  Rank: 1

  积分
  7
  发表于 2023-5-10 12:34:55 | 显示全部楼层
  感谢分享,正是我所需要!
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2023-6-4 10:30
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  1

  主题

  2

  帖子

  4

  积分

  lv1

  Rank: 1

  积分
  4
  发表于 2023-6-4 10:31:41 | 显示全部楼层
  感谢分享
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2023-6-20 13:00
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  1

  主题

  3

  帖子

  5

  积分

  lv1

  Rank: 1

  积分
  5
  发表于 2023-6-20 13:01:45 | 显示全部楼层
  非常感谢
  回复

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则